Välkommen till Origoparken

Upplysta tallkronor, vatten som blänker och rinner, ljudkonstverk från havet, byggda och naturliga lekplatser – i Luleås nya park möts du av natur, spännande konst och fantasifulla överraskningar. Kom och leta bland de höga träden. Kanske hittar du sagofigurerna som är på väg till festens dukade bord? Eller kanske tittar du närmare på de flitiga myrorna?
Läs mer nedan eller ladda ner artikeln.

Upplysta tallkronor, vatten som blänker och rinner, ljudkonstverk från havet, byggda och naturliga lekplatser – i Luleås nya park möts du av natur, spännande konst och fantasifulla överraskningar. Kom och leta bland de höga träden. Kanske hittar du sagofigurerna som är på väg till festens dukade bord? Eller kanske tittar du närmare på de flitiga myrorna?Origoparken i Kronandalen är nu färdigbyggd och till våren blir det festlig invigning. Då har fuktängsgräset och de övriga planteringarna tagit sig efter vintern, och vatten porlar i bäckfåran. Just vattnet har en huvudroll när visioner och ingenjörskonst möts i Origoparken – Det finns både ett estetiskt och ett pedagogiskt värde i att den varierande mängden vatten från regn och snösmältning syns och hörs i stället för att bara ledas bort i rör under marken, säger landskapsarkitekt Viktor Wäppling, Luleå kommun.Dagvatten som en tillgång Det så kallade dagvattnet är alltså en viktig byggsten i Origoparken. Ylva Hagnelöv är VA-ingenjör på Lumire, hon berättar att öppna och fördröjande lösningar för vatten från hus och gator är naturligt renande och ingår i utvecklingen av robusta och klimatanpassade dagvattenlösningar. – I Kronandalen finns både rörledningar och öppna dagvattenlösningar. I planeringen av Origoparken har vi bollat idéer och inspirerat varandra, parken har blivit ett bra exempel på hur dagvatten kan ses som en resurs, inte något som bara ska gömmas undan, säger Ylva Hagnelöv.Dagvatten samlas i Origodammen som har en konstant vattenspegel, under en gångbro har ett litet ”vattenfall” konstruerats och när nivån i dammen når en viss punkt strilar vatten ut till den stenlagda, slingrande bäckfåra som binder ihop Origoparken och Träffparken. – Vissa tider på året kommer bäckfåran att vara torr och andra tider kommer den att svämma över till det omgivande våtmarksgräset och planteringarna. Parken får olika karaktär beroende på väder och årstid, säger Viktor Wäppling.Öppen dialog ger bra resultat Samverkan och hållbarhet präglar Origoparken liksom övrig planering av infrastruktur i Kronandalen. Så många som möjligt av de gamla tallarna i parken har behållits och ramar nu in dammen och kanalstråket. Material från andra infrastrukturbyggen i området har återanvänts. Viktor Wäppling berättar mer om samarbetet kring lösningar. – Vi har hela tiden arbetat med samverkansentreprenad i byggandet av infrastruktur i Kronandalen där var och en bidrar med sin kunskap och vi har en öppen dialog under hela processen. Vi har goda erfarenheter av att på det sättet se till helheten, långsiktigt och hållbart.I arbetsgruppen har också CWN ingått, bolaget som grävt, byggt och anlagt det hela. Hans-Erik Hedlund från CWN framhåller fördelar med att som entreprenör vara med redan från första projekteringen i infrastrukturprojekt. – Vi har praktisk erfarenhet och kunskap som gör att arbetsgruppen tidigt kan jämföra kostnader för olika lösningar och hitta kreativa kompromisser som uppfyller kraven och visionerna från beställaren och experterna, säger Hans-Erik Hedlund.Viktor Wäppling menar att det givande och lärande utbytet i arbetsgruppen för Origoparken har lett till ett resultat han är stolt över. – I Origoparken har Lumires riktlinjer för dagvattenhantering gått hand i hand med våra visioner om en fantastisk park och CWN:s förmåga att lösa det praktiskt och hållbart. Det har blivit en spännande, vacker och kreativ miljö som kommer att förändras och utvecklas på ett naturligt sätt under mycket lång tid, säger han.Grönstrukturen går före I och med Origoparken är kommunens del av grönstrukturen i Kronandalen färdig med pulkabacke, träningsyta, parker, dammar och kanal, lekplatser, konstverk och kreativa överraskningar. – Naturen får ta plats, det har varit en bärande tanke hela tiden. I Origoparken har vi till exempel placerat klätterställning och rutschkana bland gamla träd och till och med kunnat bevara en myrstack bland lekutrustningen, säger Viktor Wäppling.Origoparken blir en fin plats att besöka för många fler än de som bor på Kronan. När växterna kommit i gång ordentligt och planerade bostäder är på plats kommer helheten att synas tydligare. Origoparken har alla möjligheter att bli Luleåbornas favorit för både rekreation och lek.