Nyhetsbrev

Bostadsmarknaden har varit avvaktande under 2018 vilket även märkts i Kronanprojektet. Befolkningstillväxten i Luleå är dock positiv och vi ser en långsiktig efterfrågan på bostäder och attraktiva, hållbara boendemiljöer. Viljan att bygga i Luleå är därför fortsatt hög och det finns stort intresse kring kommande markanvisningar.
Detta händer just nu
I etapp 2, Parken, har markanvisningsavtal tecknats med Bolite och Magnolia. Magnolias förslag avser flerbostadshus med cirka 120 lägenheter i varierande storlekar och Bolites förslag avser flerbostadshus med cirka 157 små yteffektiva lägenheter. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt och boendeparkering planeras i undergrävda garage. Bägge aktörernas projekt är avsedda att produceras med stöd av det statliga investeringsstödet.
NCC bygger vård- och omsorgsboende med 144 platser åt Hemsö. Bygget startade under sommaren 2018 och beräknas vara färdigt i slutet av 2020.
Detaljplan Kulturbyn söder om Kronandalen pågår för att möjliggöra förtätning med cirka 300 bostäder, dialog om utveckling av området sker med fastighetsägaren Rikshem. Detaljplanen beräknas antas våren 2019.
Planeringen av kommande stadsdelscentrum pågår och en arbetsgrupp är tillsatt för att möjliggöra ett levande centrum där människor ska känna sig trygga. I stadsdelscentrum satsar vi på kommersiella lokaler, trygghetsboende samt bostäder. Bland annat kommer det finnas en livsmedelsbutik.
I december beviljade Boverket medel till Kronanprojeket inom bidragsområdet ”Grönare städer”. Syftet är att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. För Kronandalen innebär det att Origoparken som angränsar till kommande stadsdelscentrum kommer att byggas under 2020-2021.

Planering för kvartal 1 2019
• Kronan-projektet deltar på Business arena i Umeå.
• Fortsatt arbete inför markanvisning för stadsdelscentrum. Planering, dialog och utredningar påbörjas. En arbetsgrupp för delprojektet sätts samman.
• Under mars planeras ett event med första spadtaget för etapp 1 i Kronandalen.

Och till sist en tillbakablick…
Infrastrukturen i Kronandalen är i stort sett fullt utbyggd och parkerna i den norra delen är klara. Det första nya konstverket ”Forever young” kom på plats i våras och fler konstverk installeras under 2019. Vi har en konstkonsult i projektet som hjälper oss med planeringen och utsmyckningen. Sporthallen Kronanhallen invigdes i augusti och kompletterar den förskola och F-6 skola som finns i området.
Kronans varumärke har etablerats som en naturlig plats där människor vill leva och bo. Vi har tagit fram budskap för olika kanaler och använder oss av bl.a. sociala media (Facebook) för att nå ut brett. Vi har gjort en film om Kronan med syfte att få nationell spridning.
En byggaktörsträff anordnades i november, temat var ”Framtidens boende” samt information om vad som händer i Kronanprojektet.
Under hösten har vi haft två ”öppet hus” med cirka 40 besökare per träff. Vi gör detta för att skapa delaktighet och transparens i vad som händer på Kronan.

God Jul!