Bygg på Kronan

Tillsammans utvecklar vi Kronan till en hållbar stadsdel där människor vill leva och bo. Välkommen att delta!
Kontakta oss

Luleå har positiv inflyttning och prisutveckling på bostäder, mycket tack vare företagsetableringar och ett växande universitet.

Tillsammans med byggaktörer, investerare och andra företagare vill Luleå kommun utveckla Kronan till en stadsdel där människor vill leva och bo. En naturstad där det är lika enkelt att gå ut i naturen som att åka in till centrum. Kronan ska vara ett attraktivt val för Luleåbor som byter bostad, för inflyttare som söker boende och en plats som besökare gärna kommer tillbaka till. Stora investeringar görs på Kronan, det handlar om allt från infrastruktur och parker till bostäder och lokaler för service och arbetsplatser. Det är en långsiktig utveckling som blir både bättre och mer lönsam med samarbete.Hör av dig! Du som är byggaktör eller exploatör. Du som tänker flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Du som tänker hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Varmt välkommen till Luleå och Kronan – vi vill växa med er. Vi ser fram emot att höra av dig.

Kvalitets- och gestaltningsprogram

Luleå kommuns kvalitets- och gestaltningsprogram och en systemhandling kompletterar detaljplaneprogrammet. Det säkerställer att detaljplaneprogrammets mål om gestaltning och innehåll förs vidare i kommande skeden.

Kvalitet och gestaltningsprogram

Kronans parker

Kronandalens parkrum blir urbana utemiljöer som integrerar dagvattenhantering, rekreation och konst i en samtida gestaltning. Parkerna har en mix av klassiska parkinslag som trädrader, perennplanteringar, gräsytor och bevarad befintlig vegetation, och anpassas till befintliga grönområden.

Markanvisning

Totalt åtta aktörer har hittills fått markanvisning i Kronandalen. Vi markanvisar kontinuerligt och söker fler byggaktörer som vill fortsätta utvecklingen av Kronan tillsammans med oss.

Läs mer på Luleå kommuns hemsida